Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας
Εκτύπωση

Πλαίσιο

programma ypotrofiwn

1. Γενικά

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών υπακούει στις βασικές αρχές της αποστολής των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας σε περισσότερους νέους.
Για το λόγο αυτό τα Εκπαιδευτήρια Πάνου κάθε σχολικό έτος παρέχουν υποτροφίες (πλήρεις και μερικές) με βάση ένα συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τόσο στην ακαδημαϊκή επίδοση όσο και στην οικονομική ανάγκη του μαθητή.
Οι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και οικονομικών κριτηρίων και να διαθέτουν την πρέπουσα διαγωγή.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου δεν κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα ή κάποια ειδική ικανότητα στις εισαγωγικές διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών που παρέχουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών έχουν μαθητές τόσο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου όσο και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να διαθέτουν εξαιρετική διαγωγή.

3. Τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες

Οι παρεχόμενες υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα δίδακτρα και των τριών τάξεων της σχολικής βαθμίδας που αντιστοιχούν οι φοιτήσεις των υποτρόφων.
Όλες οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον διατηρούν άριστη επίδοση και διαγωγή κοσμιοτάτη.
Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, χρεώσεις επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ή άλλες προαιρετικές δραστηριότητες, τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

4. Κριτήρια παροχής υποτροφιών

Οι υποτροφίες παρέχονται με βάση ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων, όπως αναλύονται παρακάτω:

 

 Ακαδημαϊκά ΚριτήριαΟικονομικά Κριτήρια

Υποτροφίες (100%)

4 Πλήρεις φοιτήσεις (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο)

Μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα (επίτευξη επίδοσης άνω του 90% κατά μέσο όρο).Υποτροφίες που καλύπτουν το 100% των διδάκτρων απονέμονται σε μαθητές των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς για το προηγούμενο φορολογικό έτος των γονέων των υποψηφίων υποτρόφων δεν ξεπερνά το ποσό των 32.000 ευρώ.

Υποτροφίες (50%)

4 Μερικές

φοιτήσεις  (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο) 

με τις αμέσως βαθμολογικά χαμηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα (επίτευξη επίδοσης άνω του 80% κατά μέσο όρο).Υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων απονέμονται σε μαθητές των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς για το προηγούμενο φορολογικό έτος των γονέων των υποψηφίων υποτρόφων δεν υπερβαίνει το ποσό των 32.000 ευρώ.

 

Διευκρινήσεις επί των οικονομικών κριτηρίων:

 • Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται:

1. στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος των κηδεμόνων του υποψήφιου υποτρόφου (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων).

2. σε δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τους υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι "δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος..."

 • Η αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά τα Εκπαιδευτήρια είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του νόμου 1599/86 άλλων φορολογικών ετών δε λαμβάνονται υπόψη.
 • Όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονται από ειδικά οριζόμενη Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές Γυμνασίου/Λυκείου και εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και από τις δύο βαθμίδες.

5. Κατηγορίες Υποτροφιών

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από τα Εκπαιδευτήρια Πάνου αφορούν στην ολική ή μερική απαλλαγή των μαθητών από τις δαπάνες σπουδών για τα τρία έτη σχολικής φοίτησης στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο.
Πιο συγκεκριμένα, τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παρέχουν κατόπιν γραπτών εξετάσεων συνολικά 4 Πλήρεις φοιτήσεις (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο) και 4 Μερικές φοιτήσεις (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο) και καλύπτουν τα δίδακτρα της φοίτησης και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή του λυκείου αντίστοιχα.

6. Εξετάσεις Υποτροφιών – Όροι & Προϋποθέσεις

Οι Υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες διενεργούνται την άνοιξη εκάστου σχολικού έτους, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το σχολείο.
Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας για τις εξετάσεις των Υποτροφιών, η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών, πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθύνσεων Γυμνασίου και Λυκείου. Για το σκοπό αυτό συστήνεται:
1. Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων και επεξεργασίας / επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.
2. Επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων που αποτελείται από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.


Με ευθύνη των αναφερόμενων επιτροπών γίνεται η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά μάθημα και του τελικού αξιολογικού πίνακα, καθώς και η ανακοίνωση των υποτρόφων.
Ειδικότερα, σχετικά με τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας:

 • Τα θέματα του διαγωνισμού είναι πρωτότυπα και αξιολογούν γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε μαθητής ή μαθήτρια στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επίτευξης ακαδημαϊκής αριστείας.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της τάξης.
 • Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 100 μόρια το κάθε μάθημα, με άριστα τα 100 μόρια. Η βαθμολόγηση του κάθε μαθήματος γίνεται από δύο βαθμολογητές (εκπαιδευτικοί του σχολείου). Ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί και τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Ο μέσος όρος του αθροίσματος και των δύο μαθημάτων αποτελεί τον τελικό βαθμό του/της υποψηφίου/ας για τη διεκδίκηση υποτροφίας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 90% κατά μέσο όρο.
 • Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 80% κατά μέσο όρο.
 • Αποδέκτες της υποτροφίας μπορούν να είναι οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης του διαγωνισμού ανά σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο – Λύκειο) σε συνάρτηση με τα οικονομικά κριτήρια, ως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής των εξετάσεων και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες των τεσσάρων πρώτων θέσεων δεν αποδεχθεί την προσφερόμενη υποτροφία προβλέπεται η κάλυψη της θέσης από επιλαχόντες υποψηφίους.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες των τεσσάρων πρώτων θέσεων δεν έχει πετύχει επίδοση άνω του 90% κατά μέσο όρο, η υποτροφία μοιράζεται σε δύο μαθητές που έχουν πετύχει το στόχο του 80% κατά μέσο όρο.
 • Ο τελικός πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων για τις υποτροφίες αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, απ’ όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά επιτυχίας τους. Στον τελικό αξιολογικό πίνακα για λόγους διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, δεν αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων αλλά ο προσωπικός κωδικός υποψήφιου/ιας, ο οποίος και χορηγείται από το σχολείο στην έναρξη των εξετάσεων.
 • Πιθανοί χορηγοί των υποτροφιών μπορούν να προσθέσουν όρους που επιθυμούν, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα τυγχάνουν της έγκρισης του σχολείου.

 

« Επιστροφή

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου